Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Organització administrativa

ÀREA DE SERVEIS GENERALS i SERVEIS ECONÒMICS

 • Intervenció i tresoreria
 • Gestió econòmica i pressupostària
 • Gestió de Recursos Humans
 • Relacions amb Junta de personal i Comitè
 • Serveis Generals
 • Secretaria general
 • Arxiu
 • Registre general
 • Servei d’atenció a la ciutadania
 • Informàtica i administració electrònica

ÀREA DE TERRITOR I MEDI AMBIENT

 • Ordenació, planejament i gestió urbanística
 • Polítiques de sòl i habitatge
 • Gestora Urbanística Nou Salt, SL
 • Obres d’equipaments municipals
 • Execució i disciplina urbanística
 • Llicències d’obres
 • Llicències d’activitats
 • Re urbanitzacions de vies públiques
 • Obres a la via pública, guals i rases
 • Manteniment, conservació i reparacions dels serveis públics
 • Manteniment d’edificis i equipaments municipals i centres docents públics
 • Manteniment de vies públiques urbanes
 • GIS
 • Protecció del medi ambient. Agenda 21
 • Manteniment i conservació del Parc de les Deveses
 • Parcs i jardins
 • Recollida i tractament de residus municipals
 • Neteja viària i de places i espais públics
 • Conservació de camins i vies rurals
 • Oficina de promoció de la ciutat
 • Servei d'atenció i promoció empresarial
 • Mercats i Fires
 • Dinamització d'eixos comercials
 • Atenció al comerç local
 • Seguretat ciutadana.
 • Ordenació del trànsit de vehicles i persones.
 • Protecció Civil.
 • Policia administrativa.
 • Vigilància d’espais públics.
 • Potestat sancionadora en matèria de trànsit.
 • Mobilitat. Transport urbà e interurbà.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 • Seguretat ciutadana.
 • Ordenació del trànsit de vehicles i persones.
 • Protecció Civil.
 • Policia administrativa.
 • Vigilància d’espais públics.
 • Potestat sancionadora en matèria de trànsit.
 • Mobilitat. Transport urbà e interurbà.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 • Activitats culturals.
 • Instal·lacions culturals.
 • Patrimoni historicoartístic.
 • Museu, biblioteques, Belles Arts, Sala polivalent la Mirona.
 • Factoria cultural Coma-Cros
 • Centre d’arts escèniques
 • Teatre municipal de Salt
 • Festes
 • Festa Major
 • Ensenyament Participació en la programació de l’ensenyament
 • OME (Oficina Municipal d’Escolarització)
 • Relacions amb el Departament d’Ensenyament
 • Vigilància de l’escolaritat obligatòria i absentisme
 • Escoles bressol
 • Estudis universitaris i relació amb les universitats
 • Equipaments juvenil ( Estació jove, Satèl·lit, Fàbrica Jove...)
 • Taula de Joventut
 • Lleure juvenil
 • Ocupació i formació juvenil
 • Gestió d'equipaments esportius
 • Foment de l'esport base
 • Coordinació i suport a les entitats esportives.
 • Accions i foment d'hàbits saludables

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

 • Ciutadania i convivència
 • Coordinació amb el Consorci de Benestar Social Gironès Salt
 • Protecció de les persones amb discapacitat.
 • Promoció i reinserció social.
 • Protecció per discriminació de gènere.
 • Comunitats i habitatge.
 • Oficina d'habitatge.
 • Cementiri
 • Col·laboració amb els CAPs
 • Salut pública
 • Promoció i protecció de la salut
 • Inspeccions sanitàries
 • Control d’animals i plagues
 • Viver d'empreses
 • Espai Municipal d'Ocupació
 • Formació ocupacional
 • Foment emprenedoria